Provoz

Mateřská škola U Vršovického nádraží je v provozu od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Své dítě předejte paní učitelce, nenechávejte je v šatně samotné.

Pověříte – li někoho odváděním dítěte z mateřské školy, vyžádejte si ve třídě formulář  „Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou“ na vyzvedávání dítěte. Bez vašeho písemného souhlasu nelze dítě vydat ani prarodičům.

Pokud dítě zůstane v MŠ po ukončení provozu tj. po 17:00h. nevyzvednuté, učitelka se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. Pozdní příchod je zaznamenán. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se učitelce nepodaří spojit s rodiči, je kontaktována policie a za přítomnosti sociální pracovnice MČ Praha 10 je dítě převezeno do specializovaného pracoviště.

Docházka a omlouvání dětí

Děti by měly být v mateřské škole do 8:30, absenci dětí omlouvejte do osmi hodin (z důvodu nahlášení počtu dětí školní jídelně). Mateřská škola se zavírá v 8,15 hod. Vzhledem k tomu, že děti mají pravidelný program, nemůžeme tolerovat pozdější příchody. Mimořádné případy (lékař apod.) předem nahlaste. Předem známou nepřítomnost dítěte zapište do sešitu v šatně. Dítě můžete omlouvat osobně nebo telefonicky na číslo 271 745 886 do osmi hodin!

Oznamujte učitelkám i to, že se vaše dítě necítí dobře. Učitelky mohou vyřadit z kolektivu dítě, u nějž je podezření na infekční nemoc – zánět spojivek, průjem, zvracení, teplota apod.

Stravování

Platba za obědy na měsíc je vždy zálohově dopředu. Přeplatky za neodebrané obědy se odečítají následující měsíc.

  • Celodenní strava na měsíc (do 6 let) = 21 dní x 52 Kč = 1092 Kč
  • Polodenní strava na měsíc (do 6 let) = 21 dní x 41 Kč = 861 Kč
  • Celodenní strava na měsíc (7 let) = 21 dní x 58 Kč = 1218 Kč
  • Polodenní strava na měsíc (7 let) = 21 dní x 46 Kč = 966 Kč

Počet dětí hlásíme do osmi hodin. Není–li dítě omluveno, započítává se plná částka (, jako kdyby bylo v mateřské škole. Jelikož naše mateřská škola nemá svoji kuchyni je strava dodávána ze sousední ZŠ. Veškeré dotazy, týkající se školního stravování Vám zodpoví vedoucí školní jídelny paní Adélu Váňovou na tel.čísle: 271746922.

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte

Úplata se vypočítává z neinvestičních výdajů za uplynulý školní rok. Pro školní rok 2022/2023 je úplata stanovená na 1700 Kč/měsíc.

Úplatu můžete hradit buď převodem z účtu, složenkou nebo složením dané částky v České spořitelně Vršovické náměstí 67/8 Praha 10 na číslo účtu 19–0292271389/0800. Při jakémkoliv způsobu platby nezapomeňte uvést variabilní symbol svého dítěte, který jste obdrželi v MŠ! Úplata vždy do 15.dne v daném měsíci. Od úplaty jsou osvobozeny děti, které v daném roce v období od 1.9.-31.8.  dosáhnou věk 6 let a děti s odkladem školní docházky.

Ostatní

Veškeré dotazy, týkající se Vašich dětí Vám zodpoví paní učitelky ve třídách. Připomínky, návrhy a náměty, případně stížnosti adresujte ředitelce školy. Pokud budete potřebovat nějakou konzultaci, je nutné si dohodnout termín.