Obecné informace

Pokud hledáte více informací o prázdninovém provozu školky, najdete je zde.

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

Otevřít elektronický předzápis

Program Vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu. Kompletní informace o elektronickém předzápisu.

 • V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy.
 • V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy předáno v určený den a čas v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2024 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v městské části Prahy 10.

                                                                                           

Kritéria pro přijetí dětí

Ředitelka Mateřské školy U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a stanovila níže uvedená kritéria, dle kterých bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 561/2004Sb.,§165, ods. 2, písm.b, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dítě, na které se vztahuje povinné školní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2024 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha , které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) Praha , které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

V případě nedostatku volných míst budou přijímány děti podle věku od nejstarších a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.

V případě, že se k zápisu dostaví více uchazečů stejného data narození, než lze přijmout, přistoupí ředitelka školy k losování

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (postup)

Pečlivě si přečtěte instrukce, ušetříte čas sobě i ostatním účastníkům zápisu.

 

Elektronický předzápis bude zahájen 5. 4. 2024 a ukončen 5. 5. 2024.

 

Prostřednictvím odkazu, který bude umístěn na našem webu, se přihlásíte do systému, kde se dle pokynů zaregistrujete, stáhnete a vytisknete dokumenty, které budete potřebovat k fyzickému zápisu. Pořadí, ve kterém se budete hlásit v elektronickém předzápisu, není rozhodující pro přijetí dítěte. Proto není nutné panikařit, pokud se nedostanete do systému hned první den předzápisu.

 

Vyplníte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list, který si necháte potvrdit od pediatra a spolu s rodným listem dítěteobčanským průkazem zákonného zástupce a dokladem o trvalém bydlišti  dítěte v Praze 10 (pokud není uvedeno v OP zákonného zástupce) se dostavíte k fyzickému zápisu.

Zápis se bude konat v MŠ v oranžovém pavilonu.

 • 6.5. 2024 od 13 hodin do 17 hodin
 • 7.5. 2024 od 13 hodin do 16,30 hodin

 

Tento termín zápisu není zápisem k prázdninovému provozu.

Dokumenty k zápisu v tištěné podobě budou od zahájení předzápisu k vyzvednutí kdykoliv v provozní době školy.

Dotazy týkající se „pravděpodobnosti přijetí“ jsou zcela zbytečné, nelze nic předpokládat, dokud není známý počet uvolněných míst a počet odevzdaných žádostí.

 

Způsob podání žádostí

 • vlastní datová schránka – ID: 7d3k2xp
 • zákonní zástupci, kteří  mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní email:  porsova@uvrsnadrazi.cz
 • osobní předání ve škole 6. a 7. 5. 2024

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

Po několika letech zápisu pouze v elektronické podobě preferujeme osobní podání žádosti v daných dnech z důvodu častého chybování ve vyplněných dokumentech.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 • Evidenční list
 • Žádost o přijetí
 • Očkovací průkaz dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou kopii tohoto dokumentu)
 • Rodný list dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou kopii tohoto dokumentu)
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte (v případě, že zápis budete realizovat elektronickou formou kopii tohoto dokumentu)V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2023/2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Prosíme o dodržení daného termínu a postupů.