Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název

Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 2a/1529, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Mateřská škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva m. č. Praha 10 č. 22/8/2001 ze dne 21.
6.2001, s účinností od1.7.2001 jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je MČ Praha
10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, IČ 00 063 941.

Hlavní činností školy je zajištění předškolní výchovy pro děti předškolního věku ve smyslu
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání, v platném znění.

Škola dále zajišťuje školní stravování pro děti mateřské školy ve smyslu § 119 zákona č.
561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním
stravování.

Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je jmenována a odvolávána
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004. Sb., školský zákon. Organizační struktura je popsána
v Organizačním řádu.

Kontaktní spojení

Sídlo: Sámova 2a/1529, 101 00 Praha 10 – Vršovice
E-mailová adresa: porsova@uvrsnadrazi.cz
Webové stránky: www.uvrsnadrazi.cz
Telefonní číslo: 271 745 886
ID datové schránky: 7d3k2xp

Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu: 292271389/0800
Číslo účtu pro úplatu za vzdělávání: 19-292271389/0800
Identifikační číslo : 709 24 325

Dokumenty školy (ke stažení)

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí v listinné podobě v ředitelně MŠ
Dokumentace BOZP a PO v listinné podobě v ředitelně MŠ
Účetní, majetková a hospodářská dokumentace v listinné podobě v ředitelně MŠ
Soubor vnitřních směrnic a předpisů v listinné podobě v ředitelně MŠ

Rozpočet školy

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách MČ
Praha 10 https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet-prispevkovych-organizaci

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby
elektronických komunikací.

Popisy postupů

Zápis do mateřské školy probíhá dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon). Zápis
probíhá vždy v květnu, přesný termín je vždy s předstihem oznámen na webových stránkách
MČ Praha 10, webových stránkách mateřské školy a vývěskou v mateřské škole.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte a předloží:

 • svůj občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je
  proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud
  tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle §
  50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které v daném
  školním roce musí plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti
od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku
dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ,
nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ
vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v
dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický před zápis (na webu MŠ). Zákonní zástupci „před
zapíší“ své dítě do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ již s vyplněnou žádostí
a výše uvedenými doklady. Tento před zápis rodičům i ředitelkám MŠ velmi usnadní a časově
zkrátí proces zápisu dítěte.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné
rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí
podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“)o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ v případě, podali-li duplicitně také žádost o přijetí do
další MŠ.

¨Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v
dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již
nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam
přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu
vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy je možno podat odvolání
k nadřízenému orgánu, kterým je Magistrát HMP prostřednictvím ředitelky mateřské školy.
Odvolání je nutné podat do 15 dní od obdržení rozhodnutí.

Formuláře (ke stažení)

Nejdůležitější používané předpisy

– Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
– Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
jako součásti ústavního pořádku
– Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
– Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
– Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 198/09 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o
změněně, kterých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), ve znění č. 89/12 Sb.
– Nařízení vlády č. 341/2017Sb.., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
– Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školský zákon), v úplném znění
– Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona
– Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
– Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
– Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
– Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění č. 56/14 Sb.,
– Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných
zahraničními školami
– Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
– Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy
– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
– Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI a výkonu inspekční
činnosti
– Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
– Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáků nadaných
– Vyhláška č. 17/2015, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů
– Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. l/2005 k postupu při zápisu škol a
školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto
údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení, Č.j. 32 372/ 2004-21
– Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
– Vyhláška 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o
předávání údajů z dokumentace škol a školských za řízení a ze školní matriky (vyhláška o
dokumentaci škol a školských zařízení),
– Vyhláška č. 492 /2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
– Vyhláška č. 263/07 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
– Vyhláška 274/09 Sb. o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a
studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení

neuvádějí, č. 54/16 Sb.
– Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
– Metodický pokyn MŠMT č. 37014/05-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách
a školských zařízení zřizovaných MŠMT 20. 12. 2005