Hledáte více informací k zápisu na letní prázdniny? Podívejte se zde.

Zápis na školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech  3.a 4. 5. 2022 od  13.00 – 17.00 hod. (V případě nařízené karantény či izolace zákonný zástupců dětí lze termín zápisu domluvit s ředitelkou MŠ individuálně.)

Vážení rodiče,

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do naší MŠ bude probíhat od 4.4. – 2. 5. 2022 na webové adrese www.elektronickypredzapis.cz. (návod najdete  zde). Využitím předzápisu napomůžete urychlení průběhu samotného zápisu.

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY – kteří pobývají v MČ Praha 10 od 24.2.2022 (Ukrajinské děti) – více informací zde

Způsob podání žádostí

 • vlastní datová schránka – ID: 7d3k2xp
 • zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní email:  porsova@uvrsnadrazi.cz
 • odeslání poštou na adresu školy: Mateřská škola U Vršovického nádraží Praha 10, Sámova 1529/2a, 101 00 Praha 10 (odeslání obyčejnou zásilkou představuje riziko časové prodlevy – zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, ověřte, že škola dokumenty obdržela)
 • osobní předání ve škole 3. a 4. 5. 2022

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

Po dvou letech zápisu pouze v elektronické podobě preferujeme osobní poddání žádosti v daných dnech z důvodu častého chybování ve vyplněných dokumentech.

Dokumenty

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (z předzápisu nebo z webu školy)
 • Evidenční list potvrzený pediatrem (z předzápisu nebo z webu školy) tiskněte, prosím, oboustranně
 • Přihláška ke stravování (z webu školy)
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců (z webu školy)
 • Očkovací průkaz dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • Rodný list dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)

V případě distanční formy zápisu rovněž Čestné prohlášení o pravdivosti předkládaných údajů v kopiích

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Prosíme o dodržení daného termínu a postupů.

Děkujeme za spolupráci

Hledáte