K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte a předloží:

 • svůj občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je
  proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud
  tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle §
  50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které v daném
  školním roce musí plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti
od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku
dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ,
nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy, nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ
vyzvednout.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v
dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický před zápis (na webu MŠ). Zákonní zástupci „před
zapíší“ své dítě do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ již s vyplněnou žádostí
a výše uvedenými doklady. Tento před zápis rodičům i ředitelkám MŠ velmi usnadní a časově
zkrátí proces zápisu dítěte.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné
rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí
podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“)o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ v případě, podali-li duplicitně také žádost o přijetí do
další MŠ.

¨Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v
dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již
nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky MŠ, kde bude po zápisech vyvěšen seznam
přijatých dětí, uvedených pod kódy, které rodiče získají při zápisu.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu
vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Formuláře (ke stažení)