Vážení rodiče,

níže uvedená pravidla vyplývají z dokumentů pro školu závazných (zejména MZ, MŠMT) a podmínek naší školy. Parametrů, které bylo při organizaci provozu zapotřebí respektovat, byla celá řada. Náš společný cíl zůstává stále stejný – ochránit zdraví Vašich dětí, rodin, zaměstnanců a udržet provoz školy pokud možno bez ohrožení.

Prioritami, které zejména nastavená pravidla sledují jsou dodržení stanoveného počtu dětí ve skupině, eliminace kontaktů dětí z různých skupin mezi sebou při scházení, dostatečná personální kapacita pro zajištění nezbytných úkonů a doprovodu dětí do tříd, dodržení zákazu pohybu třetích osob v prostorách školy, eliminace počtu osob pohybujících se v prostoru určeném pro vstup do školy, zejména ve dnech testování dětí, hladší a předvídatelnější průběh testování včetně časového plánování rodičů.

Ačkoli začátek nového „režimu“ bude jistě náročný, jsme přesvědčeny, že společně vše zdárně zvládneme. Děkuji Vám za spolupráci, těšíme se na Vás.

Provoz školky

1) Věříme, že společně zvládneme dodržet všechna opatření k návratu dětí do mateřské školy. Počítejte s nutným časem v testovacím prostoru školy – příchod do MŠ 7,00 – 8 hodin! Příchod v jiném čase je možný pouze výjimečně, v odůvodněném případě a po předchozí dohodě.

2) Dítě při příchodu převezme pracovník školy (tak jako tomu bylo před uzavřením).

3) V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat při příchodu dětí povinné testování. V případě nepravidelné docházky dítěte bude dítě testováno v den příchodu a dále dle stanoveného rozpisu.

Pokud dítě prodělalo onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením od lékaře s uvedením data prvního pozitivního RT – PCR testu, nebude dítě do uplynutí lhůty 90 dní od uvedeného data test podstupovat.

4) Testování bude probíhat testy určenými a dodanými státem (výtěrem z přední části nosu). Doporučujeme společně s dětmi shlédnout instruktážní video na stránkách Ministerstva školství (www.msmt.cz, https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  a děti na testování předem pozitivně připravit.

5) Testování bude probíhat v prostorách k tomu určených. Zákonní zástupci mohou nechat dítě provést test samostatně a pouze dohlížet na jeho provedení, či dítěti test provést (případně provedením testu pověřit zplnomocněnou osobou, která bude dítě přivádět). V prostorách testování budou přítomni zaměstnanci školy, kteří zajistí organizaci průběhu testování. Prosíme Vás o součinnost a spolupráci.

6) Je nutné, aby doprovázející osoba počítala s dobou nezbytnou pro realizaci a vyhodnocení testu dítěte (cca 20 – 25minut).

7) Po vyhodnocení testu s negativním výsledkem bude dítěti přeměřena teplota a poté si dítě převezme pracovník školy, který je doprovodí do šatny a po převlečení předá třídní učitelce. Dítě musí být 100% zdravé!!!  (pokud trpí alergickou rýmou, je nutné o tomto stavu přinést potvrzení od lékaře).

8) Pokud se dítě v režimu povinného předškolního vzdělávání nebude nadále účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční výuku. Je ovšem možné domluvit se s paní učitelkami na zaslání úkolů a to vždy 1x týdně.

9) Děti se budou vzdělávat ve skupině maximálně 15 dětí.

Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Přílohy:

Testovací digram

Informace k provozu

Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Opatření s 1. fází rozvolnění

Testování žáků

 

Ludmila Poršová

ředitelka školy