Termín: 5. 5. 2021. (V případě nařízené karantény či izolace zákonný zástupců dětí lze termín zápisu domluvit s ředitelkou MŠ individuálně.)

Vzhledem k platným mimořádným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie a v souladu s doporučením a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě.

 

Vážení rodiče,

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS do naší MŠ bude probíhat od 6.4. – 4. 5. 2021 na webové adrese www.elektronickypredzapis.cz. (postup vyplnění najdete zde). Využitím předzápisu napomůžete urychlení průběhu samotného zápisu.

 

Způsob podání žádostí

 • vlastní datová schránka – ID: 7d3k2xp
 • zákonní zástupci, kteří mají zřízený elektronický podpis mohou využít elektronické zaslání dokumentů na školní email:  porsova@uvrsnadrazi.cz
 • odeslání poštou na adresu školy : Mateřská škola U Vršovického nádraží Praha 10, Sámova 1529/2a, 101 00 Praha 10 (odeslání obyčejnou zásilkou představuje riziko časové prodlevy – zvolíte-li tuto formu, doporučujeme, ověřte, že škola dokumenty obdržela)
 • osobní předání ve škole 5.5.2021 –  nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci.

 

Dokumenty

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (z předzápisu nebo z webu školy)
 • Evidenční list potvrzený pediatrem (z předzápisu nebo z webu školy) tiskněte, prosím, oboustranně
 • Přihláška ke stravování (z webu školy)
 • Čestné prohlášení zákonných zástupců (z webu školy)
 • Očkovací průkaz dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • Rodný list dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že zápis budete realizovat distanční formou kopii tohoto dokumentu)
 • V případě distanční formy zápisu rovněž Čestné prohlášení o pravdivosti předkládaných údajů v kopiích

 

V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Prosíme o dodržení daného termínu a postupů.

Děkujeme za spolupráci